Ogólne warunki użytkowania

Dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom. Korzystaj z tej witryny tylko wtedy, gdy akceptujesz te warunki. Niniejsza witryna internetowa została opracowana i jest obsługiwana przez firmę Bayer Benelux (zwaną dalej Bayer). Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania działania tej strony internetowej lub zmiany całości lub części tej strony internetowej, Ogólnych Warunków Korzystania, Ogólnych Warunków oraz Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zmiany te możemy wprowadzić według własnego uznania i bez powiadomienia. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z regulaminem podczas kolejnej wizyty, aby móc odnotować wszelkie zmiany.

Zastrzeżenie dotyczące użytkowania i przyjemności

Wszystkie informacje, dokumenty i obrazy publikowane na tej stronie stanowią wyłączną własność firmy Bayer. Wszelkie pozwolenia na wykorzystanie są udzielane pod warunkiem, że informacja o prawach autorskich jest zawarta na wszystkich kopiach, że informacje te są wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, że nie są wykorzystywane do celów komercyjnych, że informacje nie są w żaden sposób modyfikowane oraz że obrazy na stronie mogą być używane tylko z towarzyszącym tekstem.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Wszystkie nazwy produktów w tej witrynie są znakami towarowymi firmy Bayer, chyba że zaznaczono inaczej lub nie są one w inny sposób postrzegane jako prawa osób trzecich. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie tych znaków towarowych lub innych materiałów jest wyraźnie zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej.

Ograniczona odpowiedzialność

Firma Bayer zebrała szczegółowe informacje na tej stronie internetowej z dbałością o swoją najlepszą wiedzę iw sposób profesjonalny, korzystając ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Dokładamy wszelkich starań, aby stale poszerzać i aktualizować te informacje. Informacje zawarte w tej witrynie internetowej służą wyłącznie do przedstawienia firmy Bayer oraz jej produktów i usług. Nie stanowi to jednak gwarancji ani oświadczenia, wyraźnej ani dorozumianej, co do kompletności lub poprawności informacji na tej stronie internetowej. Należy mieć świadomość, że możliwe jest, że informacje te nie są już aktualne. Dlatego zalecamy sprawdzenie wszystkich informacji uzyskanych na tej stronie przed użyciem jej w jakiejkolwiek formie. Porady podane na tej stronie nie zwalniają z obowiązku samodzielnej weryfikacji tych porad – zwłaszcza w odniesieniu do naszych kart charakterystyki i specyfikacji technicznych – jak również w odniesieniu do naszych produktów i ich przydatności do zamierzonego procesu i celu. Jeśli potrzebujesz porady lub wskazówek dotyczących naszych produktów lub usług, skontaktuj się z nami bezpośrednio. Użytkownicy tej witryny oświadczają, że uzyskują dostęp do witryny i jej zawartości na własne ryzyko. Ani firma Bayer, ani osoby trzecie zaangażowane w tworzenie, produkcję lub transmisję tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do tej witryny, z korzystania lub niemożności korzystania z tej witryny. stronie internetowej lub z Twojego polegania na informacjach podanych na tej stronie.

Witryny internetowe/linki dostawców zewnętrznych

Ta witryna internetowa zawiera łącza/odniesienia do witryn internetowych osób trzecich. Udostępnienie takich linków nie oznacza, że Bayer popiera treść tych stron internetowych. Firma Bayer nie ponosi również odpowiedzialności za dostępność lub zawartość takich stron internetowych ani za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Firma Bayer nie gwarantuje, że połączone strony zawierają informacje o stałej jakości. Łącza do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych gości. Dostęp do tych stron odbywa się na ryzyko użytkownika. Wybór linków nie powinien w żaden sposób ograniczać użytkowników do stron, do których prowadzą linki.

Informacje dostarczone przez użytkownika

Użytkownik tej witryny ponosi pełną odpowiedzialność za treść i dokładność informacji, które przekazuje firmie Bayer, a także gwarantuje, że żadne prawa osób trzecich nie zostaną naruszone. Użytkownik udziela firmie Bayer pozwolenia na przechowywanie i wykorzystywanie tych informacji do celów statystycznych lub innych określonych celów biznesowych, chyba że informacje zawierają dane osobowe, które wykraczają poza podstawowe dane lub dane dotyczące użytkowania. W szczególności firma Bayer może wykorzystywać treść takich komunikatów, w tym zawarte w nich pomysły, wynalazki, schematy, techniki i wiedzę fachową w dowolnym celu, takim jak opracowywanie, wytwarzanie i/lub marketing produktów lub usług, a także powielanie tych informacji bez ograniczeń i tworzenie jest dostępny dla osób trzecich.

Użytkownicy międzynarodowi

Ta strona internetowa jest kontrolowana, obsługiwana i aktualizowana przez Bayer Benelux. Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w krajach Beneluksu. Firma Bayer nie udziela żadnej gwarancji, że informacje zawarte na tej stronie internetowej są również prawidłowe dla lokalizacji poza krajami Beneluksu, a w szczególności, że produkty i usługi będą tam dostępne w tej samej formie, w tym samym zakresie lub na tych samych warunkach. Jeśli znajdujesz się poza krajami Beneluksu i uzyskałeś dostęp do tej witryny lub pobrałeś stąd dane, pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie lokalnego prawa.
Opakowanie, wielkość opakowania, litery i oznaczenia produktów przedstawionych na tej stronie mogą różnić się w zależności od kraju.
W Stanach Zjednoczonych działalność prowadzi Bayer Corporation. Klienci ze Stanów Zjednoczonych proszeni są o kontakt z tą firmą. (W USA działalność prowadzi Bayer Corporation. Klienci w USA proszeni są o kontakt z tą jednostką.)

Sprzedaż produktów firmy Bayer

Nasze produkty są sprzedawane zgodnie z aktualną wersją naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw.

Strony z loginem: prawa dostępu

Należy pamiętać, że jesteś zobowiązany do ochrony swoich praw dostępu przed nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie i zapewnienia, że nie mogą być używane przez inne osoby bez Twojej zgody. Jeśli użytkownik dowie się, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa w odniesieniu do danych dostępnych na stronie internetowej firmy Bayer, musi niezwłocznie powiadomić firmę Bayer oraz o tym, czy jakiekolwiek nieuprawnione osoby uzyskały jego prawa dostępu lub jeśli istnieją przesłanki, że taki dostęp jest możliwy.

Ostatnia aktualizacja: 31-08-2022